Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Od każdego wyroku sądowego możemy się odwołać. W zależności od formy wydanego orzeczenia i prowadzonego postępowania, możemy złożyć odwołanie do sądu okręgowego, apelacje do sądu apelacyjnego czy sprzeciw w postępowaniu upominawczym lub zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Także procedura cywilna przewiduje różne formy odwołań.

Podstawowe informacje o sprzeciwie od nakazu zapłaty

sprzeciw od nakazu zapłatyTo forma odwołania od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jeśli złożyliśmy wniosek o wydanie nakazu zapłaty w formie pisemnej powinniśmy złożyć sprzeciw również w formie pisemnej. Jeśli natomiast wybraliśmy formę elektroniczną w tej formie składamy sprzeciw od nakazu zapłaty. W piśmie należy określić czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości czy w części oraz zawrzeć wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie. To bardzo istotne, ponieważ na dalszym etapie postępowanie nie można podnosić kolejnych dowodów i wniosków. Chyba, że udowodnimy że na etapie składania sprzeciwu nie mogliśmy ich wskazać z przyczyn od nas niezależnych. Sprzeciw wnosi się na urzędowym formularzu, dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości albo w budynkach sądu lub za pomocą systemu elektronicznego. Termin na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia. W przypadku uchybienia terminowi sprzeciw jest bezskuteczny i zostaje odrzucony przez sąd, jednocześnie staje się prawomocny i podlega wykonaniu. Natomiast prawidłowo złożony sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty traci moc i sąd wyznacza rozprawę.

Procedura cywilna przewiduje różne formy odwołań, sądy z dnia na dzień stają się coraz bardziej przychylne. Aczkolwiek ważne jest przestrzeganie terminów oraz formy składania dokumentów. Źle złożone odwołanie spowoduje braki formalne, ale sąd przed odrzuceniem pisma wezwie nas o ich uzupełnienie.